قبل از اینکه اقدام به خرید مفتول گالوانیزه کنید. باید با انواع مفتول گالوانیره و نحوه ساخت آن آشنا باشید. 

انواع مفتول گالوانیره به نوعی به نحوه ساخت و روش گالوانیزه شدن آن بستگی دارد

1_آبکاری سرد.  2_ آبکاری گرم

آبکاری گرم: به طور خلاصه آبکاری گرم از ورود مفتول به مواد مذاب و خروج از آن تشکیل می شود. 

 آبکاری سرد : از طریق کاتد و آند و طی یک فرایند شیمیایی انجام می شود. 

شاید برایتان سوال باشدکه تفاوت آبکاری سرد و گرم در چیست؟ 

تفاوت فقط در مقدار روی نشسته روی سیم است. 

در آبکاری گرم می توان مقدار بیشتری روی (زینک) بر روی سیم نشاند. 

معمولا سیم هایی که در جاهای مرطوب استفاده می شوند برای مقاومت بالاتر نسبت به اکسایش

از سیم هایی با روی بالا استفاده می کنند. 

مقدار پوشش روی بر روی مفتول با واحد gr/m2

است. مثلا 40gr/m2.

دو نوع مفتول از نظر منشا ساخت وجود دارد.

1_مفتول فابریک 2_مفتول غیر فابریک


مفتول فابریک از نورد شمش به وجود میاد و مفتول غیرفابریک از نورد ورقه. 

و نکته مهم این که برخی از مفتول ها پر کربن و برخی کم کربن هستند.