مشاغل رباتی

ربات به جای انسان!

/robat-human

چند سالی است که در برخی از مشاغل ربات ها جای انسان ها را گرفته اند.این اتفاق برای انسان ها ایجاد نگرانی کرده. پیش بینی شده تا چند سال آینده چه مشاغلی از انسان ها جای خود را به ربات ها می دهند.